venerdì 6 ottobre 2017

*640*


Hair: Taketomi - Rena
Jacket & Skirt: Blueberry - Kimi
Legwarmers & Sneakers: Blueberry - Tinker set
Tattoo: Identity - Black Out - Black Fair

Nessun commento:

Posta un commento